ISO 9001

ISO 9001

Firma zavedla, uplatňuje, udržuje a zlepšuje systém managementu kvality v oblasti, která je vymezena identifikovanými procesy. Vychází při tom z procesně orientovaného modelu ČSN EN ISO 9001.

Vedení vyhlásilo Politiku kvality, která je shodná s vizí budoucnosti firmy a je rámcem pro cíle kvality, určující dílčí úkoly pro konkrétní úseky a pracovníky. Vedení při plánování procesů přiděluje odpovědnosti, komunikuje požadavky, zajišťuje informace a zdroje. Jak výrobky, tak procesy se pravidelně monitorují a hodnotí se dosažené výsledky. Interní audity uvnitř systému vyhledávají slabá místa, tj. možné příčiny neshod. Přezkoumání systému managementu završuje cyklus neustálého zlepšování, uplatňuje opatření k nápravě a navrhuje preventivní opatření. Procesy zajišťované externě (odborné zkoušky výrobků, kooperace apod.) jsou v systému zahrnuty a vhodně řízeny. Za efektivitu systému managementu kvality ve sdružení odpovídá jednatel.

Jednatel garantuje:

  • soulad politiky a cílů kvality s ostatními cíli firmy
  • zajištění zdrojů potřebných pro trvalé udržování a zlepšování SMK
  • respektování legislativních a závazných předpisů při činnostech firmy
  • podporu při rozvíjení na kvalitu orientované podnikové kultury

CERTIFIKÁT ČSN EN ISO 9001:2016

Likostav spol s.r.o. certifikát ČSN EN ISO 9001:2016